Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruiksvoorwaarden van de website van de Overzeese Sociale Zekerheid

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid u toegang verleent tot haar website.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid biedt u deze site (www.overzeesesocialezekerheid.be) en de opgenomen informatie aan voor zover u de op deze webpagina uiteengezette "gebruiksvoorwaarden" zonder enig voorbehoud aanvaardt. Door de website www.overzeesesocialezekerheid.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. U dient alle voorzorgen te nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht.

Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

naar boven