Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Met de pensioenverzekering van de Overzeese Sociale Zekerheid spaart u voor uw eigen rustpensioen.

Net zoals de Belgische pensioenregeling ondersteunt ook onze verzekering uw gezin als er u iets overkomt, met:

 • een overlevingspensioen voor uw weduwe of weduwnaar,
 • een wezenrente voor uw kinderen, en/of
 • eventueel een pensioen voor uw gescheiden echtgenoot of echtgenote.

Uw rustpensioen

Het ouderdomspensioen is gebaseerd op het kapitalisatieprincipe. Dat wil zeggen dat het bedrag afhangt van:

 • de bijdragen die u hebt gestort,
 • de leeftijd waarop u uw bijdragen beginnen storten bent,
 • hoe lang u bijdraagt aan de verzekering, en
 • de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Leeftijd waarop u uw pensioen opneemt

Normaal gezien neemt u uw pensioen op zodra u 65 jaar bent. Na die leeftijd wordt uw pensioen niet meer gekapitaliseerd, behalve als u nog ononderbroken bijdragen blijft storten.

De minimale pensioenleeftijd is 60 jaar. Gaat u tussen uw 60ste en 65ste met pensioen, dan wordt het bedrag van uw pensioen verlaagd naargelang uw leeftijd.

Werken als gepensioneerde?

Als gepensioneerde expat mag u nog onbeperkt werken tegen betaling. Dat maakt geen verschil voor uw pensioen.

Inhoudingen op het pensioenbedrag

Er kunnen bepaalde inhoudingen gebeuren op het bedrag van uw pensioen, bijvoorbeeld bepaalde bijdragen. Wilt u meer weten over inhoudingen op uw pensioen? Raadpleeg dan de pagina Welke bedragen mogen ingehouden worden op mijn pensioen op deze website.

Vakantiegeld

Als gepensioneerde met een rustpensioen, overlevingspensioen of pensioen voor gescheiden echtgenoot, krijgt u jaarlijks vakantiegeld. Om hiervan te kunnen genieten, moet u wel het pensioen van de maand mei van het betreffende jaar hebben ontvangen.

Let op: bent u een onderdaan van een land buiten de EER of Zwitserland met een contract 18b, dan krijgt u geen vakantiegeld.

Bedrag van het vakantiegeld

Het bedrag van het vakantiegeld mag nooit het bedrag overschrijden van het pensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid van de maand mei van het lopende jaar. Als andere instellingen uw vakantiegeld storten, wordt dat bedrag van uw OSZ-vakantiegeld afgetrokken. Hebt u nog een beroepsactiviteit, dan hebben ook die inkomsten een impact op het bedrag van het vakantiegeld.

Wat is de impact op mijn vakantiegeld?

Ziehier de maximaal toegelaten inkomsten voor 2023, volgens uw persoonlijke situatie.

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar en minder dan 45 jaar dienst

Begunstigde van enkel een rustpensioen of van een rust- en een overlevingspensioen of echtgenoot jonger dan 65 jaar met inkomen Begunstigde van enkel een overlevingspensioen
Zonder kinderlast info 9 236 € 21 505 €
Zonder kinderlast (verhoging 100 %) info 18 472 € 43 010 €
Met kinderlast info 13 854 € 26 881 €
Met kinderlast (verhoging 100 %) info 27 708 € 53 762 €

Ouder dan 65 jaar (uitsluitend overlevingspensioen) of echtgenoot ouder dan 65 jaar met inkomen

 • Zonder kinderlast: 26 678 €
 • Zonder kinderlast (verhoging 100 %): 53 356 €
 • Met kinderlast: 32 451 €
 • Met kinderlast (verhoging 100 %): 64 902 €

Gepensioneerde van ≥ 65 jaar (wettelijke pensioenleeftijd) of loopbaan van ≥ 45 jaar

Onbeperkt

Ziehier de maximaal toegelaten inkomsten voor 2023, volgens uw persoonlijke situatie.

Gepensioneerde jonger dan 65 jaar en minder dan 45 jaar dienst

Begunstigde van enkel een rustpensioen of van een rust- en een overlevingspensioen of echtgenoot jonger dan 65 jaar met inkomen Begunstigde van enkel een overlevingspensioen
Zonder kinderlast info 7 389 € 17 204 €
Zonder kinderlast (verhoging 100 %) info 14 778 € 34 408 €
Met kinderlast info 11 083 € 21 505 €
Met kinderlast (verhoging 100 %) info 22 166 € 43 010 €

Ouder dan 65 jaar (uitsluitend overlevingspensioen) of echtgenoot ouder dan 65 jaar met inkomen

 • Zonder kinderlast: 21 342 €
 • Zonder kinderlast (verhoging 100 %): 42 684 €
 • Met kinderlast: 25 960 €
 • Met kinderlast (verhoging 100 %): 51 920 €

Gepensioneerde van ≥ 65 jaar (wettelijke pensioenleeftijd) of loopbaan van ≥ 45 jaar

Onbeperkt

Maximumbedrag volgens de index van 2023

Het maximale vakantiegeld voor een gezin is 1 373 euro. Dat ontvangt u als u getrouwd bent, en uw echtgenoot of echtgenote niet werkt en geen inkomsten heeft (rustpensioen, overlevingspensioen of vergelijkbaar, werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering).

Voor een alleenstaande is het maximumbedrag 1 098,40 euro.

Overlevingspensioen

Als uw echtgenoot of echtgenote aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid en overlijdt, krijgt u een overlevingspensioen.

Berekening van het overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een percentage van het rustpensioen van de overleden echtgenoot of echtgenote. Dat percentage hangt af van de leeftijd en situatie van de overledene en het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten.

We maken de berekening op basis van:

 • de leeftijd van de overleden echtgenoot of echtgenote bij overlijden:
  • 45 jaar of ouder: de overlevende echtgenoot of echtgenote die even oud is, ontvangt 60% van het rustpensioen.
  • jonger dan 45 jaar: de overlevende echtgenoot of echtgenote ontvangt minstens 45% en maximaal 60% van het rustpensioen, afhankelijk van het leeftijdsverschil.
 • het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten:
  • is de overleden echtgenoot of echtgenote jonger, dan stijgt het percentage.
  • is de overleden echtgenoot of echtgenote ouder, dan daalt het percentage.
  • Als de twee echtgenoten bij overlijden 65 jaar oud zijn, dan heeft het leeftijdsverschil geen impact.
 • de situatie van de overleden echtgenoot of echtgenote bij overlijden. Als de overledene nog niet met pensioen was bij overlijden, zijn er meerdere situaties mogelijk.
  • Overlijden na 65 jaar: het percentage wordt berekend op basis van het pensioen waarop de gepensioneerde recht zou gehad hebben op 65 jaar als hij of zij geen bijdragen meer stort. Als hij of zij nog bijdragen stort, dan wordt het percentage berekend op basis van het pensioen op het moment van overlijden.
  • Overlijden vóór 65 jaar:
   • De overleden echtgenoot of echtgenote heeft nog bijdragen gestort en deze laatste bijdrageperiode is ten minste een jaar voor het overlijden begonnen. Voor de berekening gaat men ervan uit dat er bijdragen tot de leeftijd van 65 jaar zijn gestort, met een minimumperiode van 20 jaar aan gestorte bijdragen.
   • De overleden echtgenoot of echtgenote heeft nog bijdragen gestort en deze laatste bijdrageperiode is minder dan een jaar voor het overlijden begonnen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de effectief gestorte bijdragen, behalve als het overlijden door een ongeval werd veroorzaakt en de laatste bijdrageperiode minstens 3 maanden bedraagt.

Overlevingspensioen en huwelijk

Bent u getrouwd toen uw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was, dan moet er een jaar voorbij gegaan zijn tussen het huwelijk en het overlijden van uw echtgenoot of echtgenote. U krijgt dus een overlevingspensioen vanaf een huwelijk van een jaar of meer.

Trouwt u opnieuw? Dan blijft u het pensioen krijgen. U mag ook betaald werk hebben – dat heeft geen invloed op het bedrag van uw overlevingspensioen (behalve als het een overlevingspensioen is op basis van bijdragen gestort tijdens de koloniale periode).

Wezenrente

Als een van uw ouders aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid en sterft, kunt u een wezenrente ontvangen. Uw wezenrente kunt u combineren met kinderbijslag.

De wezenrente wordt toegekend aan elk kind van de overleden verzekerde en wordt niet onderling gedeeld.

Wie komt in aanmerking?

We nemen deze kinderen in aanmerking:

 • wettige kinderen, adoptiekinderen, buitenechtelijke kinderen die de verzekerde wettelijk erkend heeft, en
 • wettige kinderen van de echtgenoot of echtgenote van de verzekerde, als de vader of moeder overleden is en de Overzeese Sociale Zekerheid hen geen enkele uitkering lastens het solidariteits- en perequatiefonds geeft.

U krijgt een wezenrente wanneer:

 • uw vader of moeder aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid en gestorven is, en
 • u jonger bent dan 18 jaar, of
 • u jonger bent dan 25 jaar en
  • u dagonderwijs volgt, of
  • u een onderwijsinrichting volgt met volledig leerplan.

Berekening van de wezenrente

De berekening hangt af van de situatie van uw overleden verzekerde ouder.

 • Als uw overleden ouder op het moment van overlijden getrouwd was, komt uw wezenrente neer op een derde van het pensioen dat een overlevende echtgenoot of echtgenote van dezelfde leeftijd zou ontvangen hebben. Sterft ook uw tweede ouder, dan stijgt het percentage tot de helft van dat pensioen.
 • Was uw gestorven vader of moeder verweduwd, vrijgezel of gescheiden, dan komt uw wezenrente op 25% van zijn of haar pensioen. Als uw gestorven ouder nog niet met pensioen was, baseren we ons op het pensioen dat een fictieve overlevende echtgenoot of echtgenote zou ontvangen hebben.

Stortte de verzekerde bovendien meer dan 10 jaar lang bijdragen voor onze verzekering, of overlijdt hij of zij terwijl hij of zij nog bijdragen stortte sinds minstens een jaar? Dan ontvangt u als wees een aanvullende uitkering afhankelijk van het aantal jaren deelname van uw overleden ouder.

Pensioen voor een gescheiden echtgenoot of echtgenote

U kunt recht hebben op een pensioen als ex-echtgenoot of ex-echtgenote. Daarvoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de EER of Zwitserland, of gescheiden van iemand met deze nationaliteit,
 • u bent 65 jaar oud,
 • u bent niet hertrouwd, en
 • voor mannen: uw scheiding dateert van na 31/12/2006.

Wie komt in aanmerking?

Als gescheiden echtgenoot of echtgenote van een bij de Overzeese Sociale Zekerheid verzekerde hebt u recht op een pensioen als de verzekerde tot een van volgende categorieën behoort:

 • onderdaan van een lidstaat van de EER(Nieuw venster) of Zwitserland,
 • onderdaan is van een land waarmee een wederkerigheidsakkoord werd gesloten dat hem of haar dit voordeel toekent.

Wie komt niet in aanmerking ?

Als gescheiden echtgenoot of echtgenote van een bij de Overzeese Sociale Zekerheid verzekerde hebt u geen recht op een pensioen als u als gescheiden huwelijkspartner:

 • uit het ouderlijk gezag ontzet bent,
 • veroordeeld bent voor het naar het leven staan van uw echtgenoot of echtgenote,
 • opnieuw gehuwd bent: tijdens de duur van het huwelijk is er geen recht op pensioen.

Vanaf wanneer hebt u recht op een pensioen als gescheiden echtgenoot of echtgenote?

Het recht op een pensioen als gescheiden echtgenoot of echtgenote gaat in op:

 • op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag, en
 • ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvrager 65 jaar wordt.

Berekening van het pensioen voor een gescheiden echtgenoot of echtgenote

Onderstaande elementen spelen een rol bij de berekening van het pensioen voor een gescheiden echtgenoot of echtgenote:

 • Er zijn geen inkomenslimieten voor een gescheiden echtgenoot of echtgenote die professioneel actief is als werknemer of zelfstandige. Het pensioen wordt wel pas uitgekeerd vanaf de leeftijd van 65 jaar.
 • Het pensioen voor een gescheiden echtgenoot of echtgenote bedraagt 56,25% van het rustpensioen dat de verzekerde gekregen zou hebben op 65 jaar, voor de duur van het huwelijk. Het ouderdomspensioen van de verzekerde wordt berekend op de leeftijd van 65 jaar. Het kan echter zijn dat:
  • De verzekerde na de leeftijd van 65 jaar de verzekering stopgezet heeft, en
  • De echtscheiding ingaat na de leeftijd van 65 jaar.

  In dat geval wordt het pensioen berekend op basis van die bovenstaande situatie waarin de leeftijd van de verzekerde het dichtst bij 65 jaar lag.

  Voor de berekening tellen we alleen de periodes mee waarin u gehuwd samenleefde en waarin uw ex-echtgenoot of ex-echtgenote bijdragen gestort heeft.

 • Het is mogelijk dat u als gescheiden echtgenoot of echtgenote – voor bepaalde periodes tijdens het huwelijk – recht heeft op een persoonlijk ouderdomspensioen op grond van een andere Belgische of buitenlandse regeling.

  In dat geval wordt – voor die periodes waarvoor de premiebetaling samenvalt – het bedrag van het pensioen als gescheiden echtgenoot of echtgenote verminderd met het bedrag van het persoonlijke ouderdomspensioen.

Niet-uitgesproken scheiding

Leeft u niet meer samen, maar is uw scheiding niet uitgesproken? Dan bent u voor de Overzeese Sociale Zekerheid nog gewoon getrouwd. Echtgenoten krijgen de helft van het rustpensioen dat toegekend is aan hun partner, en persoonlijke voordelen zoals een eigen pensioen worden daarvan afgetrokken.

naar boven