Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Ook overzee mag u erop vertrouwen dat uw medische zorg terugbetaald wordt – een beetje alsof u nog in België was. Daarvoor dient onze aanvullende verzekering Geneeskundige verzorging. Die komt overal ter wereld tussen in uw kosten, en ze heeft geen jaarlijkse grens.

Wat zit erin?

Onze verzekering Geneeskundige verzorging dekt alle kosten die ook gedekt worden door de Belgische verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Daarbij horen ook:

 • hospitalisatie, bevalling en fysiotherapie,
 • orthodontie (als de adviserend arts van de Overzeese Sociale Zekerheid hier vooraf akkoord mee gaat),
 • geneesmiddelen tegen malaria,
 • vaccins,
 • vervoer in een ziekenwagen: voor een maximumbedrag van 100 euro bij een transfer naar een ziekenhuis of een ziekenhuiscentrum. De patiënt moet medisch onbekwaam bevonden zijn om zich op eigen kracht of met het openbaar vervoer te verplaatsen.

De volgende kosten worden niet gedekt:

 • homeopathie,
 • acupunctuur,
 • osteopathie,
 • tandkronen, -bruggen en -implantaten, en
 • repatriëring.

U leest er meer over in de algemene voorwaarden.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Ter herinnering: u moet het basispakket hebben om dit contract te kunnen aangaan.

Er bestaan twee soorten bijdragen:

Type bijdrage Type overeenkomst Bedrag
AC Individueel (voor particulieren) of collectief (via de werkgever) euro/maand (volgens de index van )
BC Collectief (via de werkgever) euro/maand (volgens de index van )
Type bijdrage Bedrag
Bijdrage AC
Individueel (voor particulieren) of collectief (via de werkgever) euro/maand (volgens de index van )
Bijdrage BC
Collectief: een werkgever kan deze verzekering aangaan euro/maand (volgens de index van )

Wat is het bedrag van de terugbetaling?

In België

Als de kosten gemaakt zijn in België, betalen we ze terug volgens de barema's van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). U krijgt dus een terugbetaling die identiek is aan die van een Belgisch ziekenfonds.

Heeft uw werkgever een BC-contract voor u afgesloten? Dan krijgt u dubbel zoveel terugbetaald als wat voorzien is in de RIZIV-barema’s (maar niet méér dan het werkelijk uitgegeven bedrag).

Buiten België

Als de kosten gemaakt zijn buiten België, betalen we 75% van de werkelijk betaalde kosten terug. Het moet wel gaan om kosten die volgens de RIZIV-barema’s terugbetaald kunnen worden. Hier is er geen onderscheid tussen een AC- of een BC-contract.

Wie heeft recht op deze aanvullende verzekering?

Dat bent uzelf als verzekerde, en al uw gezinsleden die wij als ten laste erkennen. Voor individuele contracten is er een wachttijd van zes maanden, behalve in volgende gevallen:

 • u was al gedekt door een andere gezondheidszorgverzekering van de Overzeese Sociale Zekerheid,
 • u was tot dan toe onderworpen aan de sociale zekerheid van een land van de EER(Nieuw venster), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, of
 • u hebt net uw studies beëindigd.

De verzekering Geneeskundige verzorging dekt ook uw personen ten laste. Daarom moet u ons de nodige documenten bezorgen om aan te tonen wie u precies ten laste hebt.

Voor een echtgenoot of echtgenote bezorgt u ons…

 1. Een verklaring van het laatste ziekenfonds of gelijkaardige Belgische of niet-Belgische instelling, waarop de datum van het einde van de vorige verzekering staat vermeld. Dit attest hoeft u niet af te leveren als uw echtgenoot of echtgenote in loopbaanonderbreking is, met uitkeringen van de RVA.
 2. Bij loopbaanonderbreking: formulier C62 van de RVA.
 3. Een verklaring op eer dat uw inkomen laag genoeg is dat u erkend kunt worden als persoon ten laste (RSZ-formulier)(.pdf-Nieuw venster).
 4. Een uittreksel uit uw huwelijksakte. Als u niet in België getrouwd bent, moet dit document door de Belgische autoriteiten geldig verklaard zijn.

Voor een samenwonende partner bezorgt u ons…

 1. Een verklaring van het laatste ziekenfonds of gelijkaardige Belgische of niet-Belgische instelling, waarop de datum van het einde van de vorige verzekering staat vermeld. Dit attest hoeft u niet af te leveren als uw samenwonende partner in loopbaanonderbreking is, met uitkeringen van de RVA.
 2. Bij loopbaanonderbreking: formulier C62 van de RVA.
 3. Een verklaring op eer dat uw inkomen laag genoeg is dat u erkend kunt worden als persoon ten laste (RSZ-formulier)(.pdf-Nieuw venster).
 4. Een verklaring van de plaatselijke autoriteiten dat u al meer dan 6 maanden samenwoont. Die verklaring is niet nodig als u in België al 6 maanden officieel ingeschreven bent als samenwonend.

Voor kinderen en kleinkinderen bezorgt u ons…

 1. Een geboorteakte. Als het kind in het buitenland geboren is, moet dit document geldig verklaard zijn door de Belgische autoriteiten.
 2. Als de kinderen of kleinkinderen ouder dan 18 en jonger dan 25 jaar zijn: jaarlijks een schoolattest of een attest van leercontract.
 3. Voor kleinkinderen: een verklaring van de plaatselijke autoriteiten dat de kleinkinderen daadwerkelijk bij u inwonen, en elk document dat bewijst dat ze werkelijk ten laste zijn.

De wachttijd van 6 maanden (zie artikel 9 van de algemene voorwaarden van het contract individuele aanvullende verzekering "geneeskundige verzorging") waarin het contract geneeskundige verzorging voorziet kan geannuleerd of verminderd worden indien u de Dienst o.a. één of meerdere van de volgende attesten bezorgt over de periode van 6 maanden vóór aansluiting bij de RSZ - overzeese sociale zekerheid:

 • Als werknemer, een attest van uw vorige werkgever dat er voor u bijdragen sociale zekerheid betaald werden in een lidstaat binnen de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk,
 • Indien u zelfstandig was, een attest van uw Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen dat er door u bijdragen sociale zekerheid betaald werden in een lidstaat binnen de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk,
 • Indien u werkloos was, een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dat u bij hen ingeschreven was en uitkeringsgerechtigde,
 • Indien u een wachttijd doorliep voor een werkloosheidsuitkering, een attest van de organisatie waar u ingeschreven was als werkzoekende,
 • Indien u studeerde, een attest van de onderwijsinstelling, dat u daglessen met volledig leerplan volgde.

Hoe wordt u terugbetaald?

U dient binnen de 36 maanden na de medische prestatie een terugbetalingsaanvraag in bij de Overzeese Sociale Zekerheid. Daarvoor gebruikt u het formulier Overzicht van de medische kosten voor terugbetaling(.pdf-Nieuw venster). Vergeet zeker niet om uw betaaladres en contactadres in te vullen.

Alle informatie over het indienen van een aanvraag tot tussenkomst vindt u op de pagina Mijn verzekering aanspreken > Geneeskundige verzorging.

Voor geneeskundige uitgaven in België

Om uw kosten terugbetaald te krijgen, moet u ons de volgende bewijzen bezorgen:

 • Voor verstrekte zorgen: het officiële attest – een formulier dat voldoet aan de eisen van het RIZIV.
 • Voor geneesmiddelen: het formulier ‘Bijlage 30’ geleverd door de apotheker.

In geval van ziekenhuisopname in België kan de Overzeese Sociale Zekerheid rechtstreeks bij het ziekenhuis tussenkomen voor haar deel van de kosten. Dat is de derdebetalersregeling. Het ziekenhuis stuurt u dan alleen een factuur voor uw deel van de kosten, inclusief supplementen. Hoeveel u zelf moet betalen hangt af van het ziekenhuis en het type kamer (privé of gemeenschappelijk) dat u gekozen hebt, en of de arts of zorgverlener al dan niet geconventioneerd is.

Contacteer ons vóór uw hospitalisatie voor een dekkingsbewijss. Onze gegevens staan op de Contactpagina van deze website.

Hebt u een BC-contract? Dan vergoedt de Overzeese Sociale Zekerheid ook een deel van de kosten die u zelf moet dragen. Deze vergoeding kan oplopen tot het dubbel van de terugbetaling van het RIZIV.

Voor geneeskundige uitgaven buiten België

Voor geneeskundige verzorging moet u het attest van verzorging of de originele factuur voorleggen. Dit attest moet:

 • naam en voornaam van de begunstigde van de zorgen, datum van de geleverde zorg, de identificatie en het type van de zorgverlener bevatten,
 • de precieze aard van de verleende zorgen beschrijven, en daarbij rekening houden met het betaalde bedrag voor elke prestatie,
 • opgesteld zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Portugees. Een document opgesteld in een andere taal moet u ons vertaald in één van de drie landstalen bezorgen, en
 • integraal betaald zijn en vergezeld zijn van een betalingsbewijs (op het attest of op een bijgaand document).

Voor farmaceutische kosten stuurt u ons een medisch voorschrift van de geneesmiddelen en de factuur van de apotheek. De naam en de kostprijs van elk medicijn moeten op de factuur vermeld zijn.

naar boven