Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Om als persoon ten laste van de verzekerde te kunnen worden beschouwd, en ook van diens voordelen te kunnen genieten, dient de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner aan bepaalde voorwaarden te voldoen, alsook een aantal documenten voor te leggen.

Voorwaarden

De echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de verzekerde, dus in het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres,
 • over een maandelijks bruto-inkomen beschikken. Raadpleeg het maximumbedrag via de website van het RIZIV(Nieuw venster),
 • geen aanspraak kunnen maken op een verzekering die, in een Belgisch of niet-Belgisch wettelijk, reglementair of privé-systeem, de kosten voor geneeskundige verzorging terugbetaalt (bijvoorbeeld: kas van de UNESCO, van de FAO,…).

Documenten ter staving

Onderstaande documenten moeten worden voorgelegd voor de ten lasteneming van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner:

 • U bent beiden gedomicilieerd in het buitenland? Overhandig dan:
  • een attest van gezinssamenstelling. Dit attest dient door de Belgische ambassade of door een plaatselijke autoriteit te worden opgemaakt (gemeente, stadhuis) indien u niet over de Belgische nationaliteit beschikt,
  • een kopie van de recentste belastingaanslag van het land waarin u woont, alsook een kopie van de bankuittreksels waarop duidelijk vermeld is wat de inkomsten zijn van de echtgenoot/echtgenote of van de samenwonende partner voor de maand die voorafgaat aan de aanvraag,
 • U bent beiden gedomicilieerd in België? Overhandig dan:
  • een kopie van de recentste belastingaanslag voor natuurlijke personen, en
  • een kopie van de bankuittreksels waarop duidelijk vermeld is wat de inkomsten zijn van de echtgenoot/echtgenote of van de samenwonende partner voor de maand die voorafgaat aan de aanvraag.
 • Had de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner een Belgisch of niet-Belgische verzekering voor geneeskundige verzorging die nu niet meer van kracht is? Dan dient een attest van de verzekeringsmaatschappij te worden voorgelegd de einddatum van de verzekering vermeldt.

Tenslotte, als uw recht op terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging ten laste van de RSZ is geopend, bent u verplicht aan de dienst Geneeskundige Verzorging elke wijziging in uw gezinssituatie, beroepssituatie, adres, een bijkomend Belgisch of niet-Belgisch pensioen, … mee te delen zodat uw dossier zo snel mogelijk kan worden aangepast.

naar boven