Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Bij de uitkering van uw pensioen kunnen bepaalde bedragen ingehouden worden door de RSZ. Deze inhoudingen worden gedetailleerd weergegeven in de mededeling bij de betaling van uw pensioen.

RIZIV-bijdrage

De RIZIV-bijdrage dient om de gezondheidszorg in België te financieren. Ze vervangt op geen enkele manier de bijdragen die u betaalt aan uw ziekenfonds en geeft u geen recht op de terugbetaling van gezondheidszorgen.

Bedrag van de RIZIV-bijdrage

Hieronder vindt u de RIZIV-bijdragen die gelden vanaf 1 november 2023:

Barema alleenstaande

Barema alleenstaande – RIZIV-bedragen geldig vanaf 1 november 2023
Brutopensioenbedrag Bijdrage
Van 0 € tot 1 958,59 € 0 €
Van 1 958,60 € tot 2 030,67 € Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen verminderd met 1 958,59 €
Vanaf 2 030,68 € 3,55 % van het maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen

Deze bedragen worden geïndexeerd

Barema ‘gezinslast’

U kunt genieten van het barema ‘gezinslast’ als u ten minste voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U krijgt een pensioen in een andere regeling berekend op basis van het barema ‘gezinslast’.
 • Uw echtgeno(o)t(e) geniet geen sociaal voordeel krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving.
 • De inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) overschrijden het maximumbedrag niet dat toegestaan is in de pensioenregeling voor de werknemers.
 • U woont alleen met één of meerdere kinderen. Ten minste één van hen heeft recht op kinderbijslag.

Bij twijfel richt u zich tot de dienst sociale en fiscale inhoudingen van de FPD.

Barema ‘gezinslast’ – RIZIV-bedragen geldig vanaf 1 november 2023
Brutopensioenbedrag Bijdrage
Van 0 € tot 2 321,20 € 0 €
Van 2 321,21 € tot 2 406,63 € Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen verminderd met 2 321,20 €
Vanaf 2 406,64 € 3,55 % van het maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen

Deze bedragen worden geïndexeerd.

Vrijstelling van RIZIV-bijdrage

U bent vrijgesteld van de RIZIV-bijdrage als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Uw woont in een land van de EER(Nieuw venster) of in Zwitserland, maar niet in België; en
 • U ontvangt een pensioen ten laste van dit land

In dat geval stuurt u een brief naar de FPD (sociale en fiscale inhoudingen)(Nieuw venster) waarbij u vraagt om de RIZIV-bijdrage te schorsen en om in voorkomend geval de al geïnde bijdragen terug te betalen.

De FPD is effectief bevoegd is om deze vrijstelling toe te kennen. Bij deze brief voegt u volgende documenten:

 • Een attest van het pensioen dat u ontvangt ten laste van het land van uw woonplaats. Op dit attest moet de ingangsdatum van uw pensioen vermeld staan
 • Een woonplaatsattest van dit land

U geniet meerdere pensioenen?

In dat geval worden de bedragen gecumuleerd door de FPD, die zal bepalen of u onderworpen bent aan de bijdrage.

De solidariteitsbijdrage

In België wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden op de pensioenen. Deze bijdrage wordt enkel ingehouden door de organismen die wettelijke pensioenen uitbetalen. De RSZ houdt steeds de solidariteitsbijdrage in op het RSZ-pensioen en indien nodig op de extralegale voordelen die u geniet.

Berekening van de solidariteitsbijdrage

Wie berekent de solidariteitsbijdrage?

 • U geniet uitsluitend een pensioen bij de RSZ? In dat geval is het de RSZ.
 • U geniet een pensioen bij de RSZ en bij de FPD? In dat geval is het de FPD.
 • In de andere gevallen is het de FPD.

Bij twijfel richt u zich tot de instelling die de berekening uitgevoerd heeft.

Bedragen van de solidariteitsbijdragen

Hieronder vindt u de bedragen van de solidariteitsbijdrage geldig vanaf 1 november 2023:

Barema alleenstaande

Barema alleenstaande – Solidariteitsbijdragen geldig vanaf 1 november 2023
Brutopensioenbedrag Bijdrage
Van 0,01 € tot 3 100,61 € 0 %
Van 3 100,62 € tot 3 196,49 € (Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen - 3 100,61 €) : 2
Van 3 196,50 € tot 3 434,18 € 1,50 %
Van 3 434,19 € tot 3 469,95 € (Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen - 3 331,16 €) : 2
Vanaf 3 469,96 € 2 %

Deze bedragen worden geïndexeerd

Barema ‘gezinslast’

U kunt genieten van het barema ‘gezinslast’ als u ten minste aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U ontvangt een pensioen in een andere regeling berekend op basis van het barema ‘met gezinslast’
 • Uw echtgeno(o)t(e) geniet geen sociaal voordeel krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving.
 • De inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) overschrijden het maximumbedrag niet dat toegestaan is in de pensioenregeling voor de werknemers.
 • U woont alleen met één of meerdere kinderen. Ten minste één van hen heeft recht op kinderbijslag
Barema ‘gezinslast’ – Solidariteitsbijdragen geldig vanaf 1 november 2023
Brutopensioenbedrag Bijdrage
Van 0,01 € tot 3 584,69 € 0 %
Van 3 584,70 € tot 3 695,53 € (Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen - 3 584,69 €) : 2
Van 3 695,54 € tot 3 928,64 € 1,50 %
Van 3 928,65 € tot 3 969,56 € (Maandelijks brutobedrag van alle pensioenen samen - 3 810,78 €) : 2
Vanaf 3 969,57 € 2 %

Deze bedragen worden geïndexeerd

Vrijstelling van het betalen van solidariteitsbijdrage

U bent vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage indien u in een land van de EER of Zwitserland woont, maar niet in België.

U dient dan de vrijstelling aan de RSZ aan te vragen en een woonplaatsattest bij deze aanvraag te voegen.

Bedrijfsvoorheffing

De door de RSZ betaalde pensioenen of vervangingsinkomens zijn onderworpen aan de inkomensbelastingen. De RZS past deze inhouding toe.

Wat is de bedrijfsvoorheffing?

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belasting die afgetrokken wordt van iedere betaling. Bij het begin van het jaar zal de RSZ u telkens een belastingfiche opsturen met details over de betalingen die uitgevoerd werden, in de loop van het voorgaande jaar. Bewaar deze fiche zorgvuldig. Ze zal u van nut zijn voor het invullen van uw inkomstenbelastingaangifte.

Meent u dat de bedrijfsvoorheffing die op uw pensioen ingehouden wordt onvoldoende is?

U wilt vermijden om aan het einde van het aanslagjaar een te groot belastingsupplement te moeten betalen? In dat geval kunt u aan de RSZ vragen om een bijkomende voorheffing in te houden op uw pensioen.

Stuur ons een brief waarin u het gewenste bijkomende bedrag verduidelijkt (per schijven van 5 euro). U kunt deze inhoudingen wijzigen of stopzetten per gewone brief.

Geniet u meerdere pensioenen?

De cumulatie van uw inkomsten zal enkel in aanmerking genomen worden als u, naast het RSZ-pensioen, een pensioen geniet ten laste van een andere instelling. De RSZ zal dan de inhouding toepassen op basis van de richtlijnen van de FPD.

In afwachting van deze richtlijnen zal de RSZ de voorheffing inhouden op basis van de pensioenbedragen bij de RSZ.

Uw fiscaal domicilie situeert zich niet in België?

De Administratie der directe belastingen omschrijft de term ‘verblijfshouder’ in de fiscale betekenis als volgt: ‘hij die in het land waarin hij belastingen betaalt zijn permanent tehuis vestigt, evenals het centrum van zijn vitale belangen en de plaats waar hij gewoonlijk verblijft (in bepaalde gevallen kan ook de nationaliteit een rol spelen)’.

Bepaalde landen zijn aan België gekoppeld door een ‘fiscale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting’:

 • Als uw fiscaal domicilie zich situeert in één van deze landen, is het mogelijk dat de inkomsten die u bij de RSZ geniet, belastbaar zijn in uw land van verblijf. In dat geval moet u geen belastingen betalen op uw RSZ-pensioen in België en bijgevolg zullen we geen bedrijfsvoorheffing aftrekken. Uiteraard bent u verplicht om aangifte te doen van uw inkomsten in uw land van verblijf. Bezorg de RSZ een attest van uw fiscaal domicilie.
 • Als uw fiscaal domicilie zich niet in één van deze landen situeert, blijven uw inkomsten belastbaar in België en moet de bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Wilt u weten of dit het geval is voor het land waarin u verblijft ? Contacteer dan de RSZ.

naar boven