Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden om te genieten van de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging alsook de terugbetalingen.

Wie kan ervan genieten?

Elke verzekerde die al minstens 16 jaar deelneemt aan deze verzekering

De leeftijd vanaf wanneer de prestaties kunnen worden toegekend, wordt als volgt vastgelegd: Duur van de deelname Leeftijd waarop het recht wordt geopend
16 jaar en minder dan 18 jaar 57 jaar
18 jaar en minder dan 20 jaar 56 jaar
20 jaar en minder dan 22 jaar 55 jaar
22 jaar en minder dan 24 jaar 54 jaar
24 jaar en minder dan 26 jaar 53 jaar
26 jaar en minder dan 28 jaar 52 jaar
28 jaar en minder dan 30 jaar 51 jaar
30 jaar en meer 50 jaar

De verzekerde erkend als arbeidsongeschikt (invalide)

De verzekerde die erkend is als arbeidsongeschikt (invalide) overeenkomstig de bepalingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering van het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid, kan genieten van de Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

De echtgenoot/echtgenote die deel uitmaakt van het gezin en kinderen ten laste

De echtgenoot of echtgenote die deel uitmaakt van het gezin van een verzekerde die recht heeft op de Uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging, of de kinderen ten laste van deze laatste kunnen ook genieten van deze Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

Om meer te weten over de voorwaarden waaraan moet worden voldoen en de documenten die u moet toevoegen, raadpleegt u de pagina Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging: wie kan erkend worden als persoon ten laste?

De overlevende echtgenoot/echtgenote en de weeskinderen

De overlevende echtgenoot/echtgenote en de weeskinderen die prestaties van de ouderdoms- en overlijdensverzekering van het overzeese stelsel genieten, kunnen ook genieten van de Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging, op voorwaarde dat:

  • de verzekerde tenminste 16 jaar aan de verzekering deelnam, of
  • de verzekerde overleden is toen hij aan de verzekering deelnam, en dit gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de maand van het overlijden. Deze laatste voorwaarde vervalt echter als het overlijden het gevolg is van een ongeval.

De overlevende echtgenoot of echtgenote (van een invalide verzekerde) en de weeskinderen die uitkeringen genieten overeenkomstig de bepalingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering van het overzeese stelsel genieten tevens van de Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging.

Voor meer informatie over de rechten van de gescheiden echtgenoot/echtgenote (die in het bevolkingsregister niet op hetzelfde adres staat ingeschreven als de titularis van de verzekering) neemt u rechtstreeks contact op met ons. Raadpleeg hiervoor de Contactpagina van deze website.

Voorwaarden te vervullen door de titularis van de verzekering

Woonplaats

De volgende categorieën van verzekerden kunnen hun woonplaats vrij kiezen:

  • onderdanen van lidstaten van de EER,
  • onderdanen van Zwitserland,
  • staatlozen en vluchtelingen,
  • onderdanen van landen waarmee een wederkerigheidsakkoord is ondertekend waardoor ze daarvan worden vrijgesteld,
  • de overlevende echtgenoot of echtgenote of het weeskind (ongeacht hun nationaliteit) van een verzekerde die een van de nationaliteiten had die hierboven vermeld werden.

Onderdanen van landen die hierboven niet opgesomd werden moeten wettelijk wonen in een lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Verbod op cumulatie van verzekeringen

Terugbetaling van verzorging wordt niet toegekend aan personen die het recht hebben om aanspraak te maken op voordelen van dezelfde aard (d.w.z. op een verzekering die de terugbetaling van geneeskundige verzorging dekt) overeenkomstig andere Belgische of buitenlandse, wettelijke, contractuele of reglementaire bepalingen of een wederkerigheidsakkoord.

Hoe worden de kosten voor geneeskundige verzorging terugbetaald?

In België

De kosten voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald op basis van de barema's en de criteria waarin wordt voorzien door de Belgische wettelijke bepalingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV-wet).

In het buitenland

Prestaties voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald door gelijkstelling aan prestaties van de gebruikelijke nomenclatuur in het kader van de Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV-tarieven en -criteria).

Het principe van de gelijkstelling aan de prestaties van de Belgische nomenclatuur betekent dat de terugbetaling die u ontvangt gelijk is aan de terugbetaling die u zou krijgen voor een handeling van dezelfde aard in België gepresteerd.

Ter verduidelijking vindt u hieronder enkele bedragen terug van terugbetalingen die in België worden toegepast op 01 januari 2023:

  • een raadpleging bij een huisarts: EUR
  • een raadpleging bij een specialist: EUR
  • een controlebezoek bij een tandarts: EUR

Dit houdt in dat het bedrag van de terugbetaling veel lager kan zijn dan het bedrag dat u betaald heeft afhankelijk van het land waar de medische kosten worden gemaakt.

Wanneer er iets wijzigt aan uw situatie…

Zodra het recht op terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging ten laste van de Overzeese Sociale Zekerheid wordt geopend, bent u verplicht om ons elke verandering in uw gezins- of beroepssituatie (adres, bijkomend genot van een Belgisch of buitenlands pensioen, echtscheiding, enz.) te melden.

naar boven